Mağ­dur Ta­sa­rı­sı­na Des­tek


Antalya, 10 Ağustos 2017

Mağ­dur Ta­sa­rı­sı­na Des­tek

Mağ­dur Hak­la­rı Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı'nın ya­sa­laş­ma­sı du­ru­mun­da, iş­ve­ren­le­rin en­gel­li işçi ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu­na ben­zer şe­kil­de mağ­dur ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu da söz ko­nu­su ola­cak. Kaza Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği Ali Kö­rük­çü, “Bu ta­sa­rı­ya katkı sağ­la­ya­ca­ğız” dedi.

Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Mağ­dur Hak­la­rı Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı’nın ya­sal­laş­ma­sı du­ru­mun­da iş yer­le­rin­de mağ­dur ça­lış­tır­mak zo­run­lu hale ge­lecek. An­tal­ya Kaza Mağ­dur­la­rı, Sos­yal Gü­ven­lik ve Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Ali Kö­rük­çü, ta­sa­rı­nın suç­tan do­la­yı mağ­dur olan ki­şi­ler için çı­kar­tı­lan bir yasa ta­sa­rı­sı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, ta­sa­rı­yı olum­lu bul­du­ğu­nu ve katkı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Mağ­dur ki­şi­le­rin zaman zaman ne ya­pa­cak­la­rı­nı bil­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Kö­rük­çü, “O psi­ko­lo­ji ve mağ­du­ri­yet içe­ri­sin­de her­han­gi bir ko­ru­ma al­tın­da ol­ma­dan mağ­du­ri­yet­le­ri ar­tı­yor” dedi.

“ÇÖZÜM BU­LA­MI­YOR­LAR”
Mağ­dur­la­rın ken­di­le­ri için çözüm bu­la­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Kö­rük­çü, daha önce de yü­küm­lü­ler için böyle bir ta­sa­rı çı­kar­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Kö­rük­çü, “Mağ­dur­lar çok geniş bir kav­ram. Fi­zik­sel mi? , Ruh­sal mı? Veya nasıl bir zarar gördü? Açık­ça be­lir­til­me­miş. Bu ne­den­le mağ­du­ri­yet çok geniş bir alanı kap­sı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Do­la­yı­sıy­la ta­sa­rı­ya des­tek olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Kö­rük­çü, ve­ri­lecek des­tek­ler­le il­gi­li mad­de­le­ri de olum­lu bul­du­ğu­nu ifade etti.

“VA­TAN­DAŞ­LAR BİLMİYOR”
Ta­sa­rı ile il­gi­li Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ve der­nek­le­ri dahil olmak üzere mağ­dur­lar için ya­pı­lan ta­sa­rı ya­sa­laş­ma­dan ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Kö­rük­çü, ba­kan­lı­ğa baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Bilgi, tav­si­ye ya da ta­lep­ler ile il­gi­li gö­rüş­me­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de dü­şün­dü­ğü­nü bil­di­ren Baş­kan Kö­rük­çü, “Va­tan­daş­la­rı­mız bu ko­nu­da bilgi sa­hi­bi değil. Biz­ler bile daha yeni yeni ay­dın­la­nı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

“MAĞ­DUR EVLERİ YA­PIL­MA­LI”
Mağ­dur­lar için mağ­dur ev­le­ri ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Baş­kan Kö­rük­çü, mağ­dur­la­ra maddi des­tek­ler ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni de kay­det­ti. Kö­rük­çü, “Şu an bir mağ­dur­lar evi yok. Bi­rey­sel ola­rak be­le­di­ye­le­re baş­vu­ran­lar ha­ri­cin­de mağ­dur­lar evi diye bir şey yok. Bizim se­si­mi­zi du­yur­ma­mız ge­re­ki­yor. Ge­re­kir­se va­li­lik­ler­le ya­zış­ma­lar ger­çek­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Bu ta­sa­rı­ya katkı sağ­la­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. 

 

http://www.antalyaningundemi.com/?sayfa=4&id=4908

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property