Meşru Müdafaa - TAZMİNAT Hakkı


Yargıtay Ceza Daireleri Kararları; MEŞRU MÜDAFAA, HUKUKA UYGUNLUK HALİNDE TUTUKLANMASI NEDENİYLE TAZMİNATA HAK KAZANIR..

T.C. YARGITAY

12.CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2014/10461

KARAR NO: 2015/11589

KARAR TARİHİ:23.06.2015

Tebligname No: 12 - 2013/404420

TÜRK MILLETI ADINA

Y A R G I T A Y I L A M I INCELENEN KARARIN;

Mahkemesi : Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarihi: 31/10/2013

Numarası: 2013/320 - 2013/481

Davacı: I E

Davalı: Maliye Hazinesi

Dava: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Hüküm: Tazminat talebinin reddi

TemyizEden: Davacı vekili

Teblignamedeki Düsünce: Onama

MEŞRU MÜDAFAA HUKUKA UYGUNLUK HALİNDE TUTUKLANMASI NEDENİYLE TAZMİNATA HAK KAZANIR

Davacı vekilinin 13.12.2010 tarihli dilekçesi ile müvekkili davacının bir suç sorusturması nedeniyle tutuklandıgını, yapılan yargılama sonunda müvekkili hakkında ceza verilmesine yer olmadıgına hükmedildigini belirterek CMK'nın 141. ve devamı maddeleri geregince manevi tazminat istemine iliskin açılan davanın mahkemece reddine iliskin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek geregi düsünüldü;

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere,mahkemenin kovusturma sonucunda olusan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,

ancak;

Tazminat davasının dayanagı olan Malatya 2. Agır Ceza Mahkemesinin, 2010/140 Esas -2010/197 Karar sayılı ceza dava dosyasının incelenmesinde; sanıgın (davacının) adam öldürmeye tesebbüs suçundan tutuklu kaldığı, yapılan yargılama sonunda eyleminin TCK'nın 25/1. maddesi kapsamında olduğu belirtilerek ceza verilmesine yer olmadıgına ve beraatine hükmedildigi, 5271 sayılı CMK'nın 223/2-d maddesinde yüklenen suçun sanık tarafından islenmesine rağmen olayda hukuka uygunluk nedeni bulunması halinde beraat kararı verileceginin belirtilmesi karsısında, bozma ilamından sonra Dairemizce gidilen içtihat degisikligine göre davacının hukuka uygunluk halinde bulundugu halde tutuklanması nedeniyle tazminata hak kazandıgı gözetilerek tazminat istemi hakkında bir karar verilmesi gerektiginin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmis olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldügünden hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi geregince, isteme aykırı olarak BOZULMASINA,23.06.2015 tarihinde oy birligiyle karar verildi.    (hukukihaber.net)   18.08.2015 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property