6331 - Yönetmelik ve Tebliğler


23.06.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı Kanun'la çalışma hayatında önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 26. maddesi ile uygulanacak para cezaları düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun idari para cezalarını düzenleyen 24 ve 26. maddeleri 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu, uygulanacak idari para ceza miktarlarını ciddi oranda artırmış ve aynı zamanda bazı aykırılıkların devam ettiği her ay için idari para cezası uygulanmasını getirmiştir. Bu durumda örneğin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmediği takdirde, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı idari para cezası tutarı devam etmektedir.

1-İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almama İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir alma, organizasyonu yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeni ile her bir yükümlülük için 2 bin 156 TL idari para cezası uygulanacaktır.

2-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmama 50 ve daha fazla çalışanı olan işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma ve kurulun mevzuata uygun kararlarını uygulama yükümlülükleri bulunmaktadır. Alt işvereni olan ve alt işveren tarafından da kurul kurulması gerekli olan durumda kurullar arasında koordinasyonu asıl işveren sağlar. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere 2 bin 156 TL idari para cezası uygulanacaktır.

3-İş güvenliği uzmanı çalıştırmama İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 5 bin 390 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5 bin 390 TL idari para cezası uygulanacaktır.

4-İşyeri hekimi çalıştırmama İşyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 5 bin 390 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5 bin 390 TL idari para cezası uygulanacaktır.

5-Diğer sağlık personeli çalıştırmama Diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 2 bin 695 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 2 bin 695 TL idari para cezası uygulanacaktır.

6-Uzman ve hekimlerin hak ve yetkilerinin kısılması İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlama fiilini işleyen işverenlere ve yine işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmayan işverenlere 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

7- Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya yaptırılmaması Risk değerlendirmesini yapmayan veya yaptırmayan işverenlere, 3 bin 234 TL ve aykırılığın devamı halinde her ay için 4 bin 851 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yine, risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverenlere 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

8-Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya yaptırılmaması Acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere her bir yükümlük için 1.078 TL ve aykırılın devam ettiği her ay için yine 1.078 TL idari para cezası uygulanacaktır.

9-İş kazalarının kaydı ve bildirimine aykırılık İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere her bir yükümlülük için 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yine; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere her bir fiil için 2 bin 156 TL idari para cezası uygulanacaktır.

10-Çalışan temsilcisi ve destek personeli Çalışan temsilcisi görevlendirmeyen işverenlere 1.078 TL idari para cezası uygulanacaktır. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal eden işverenlere ise 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İşverenler, çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlar ve gerekli imkanları sağlamazlarsa ayrıca 1.078 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacaklardır. Ayrıca 6331 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde cezalar açık olarak belirtilmektedir: MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

c) 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,

f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,

g) 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası,

ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası,

h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

ı) 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

i) 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

j) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere beşbin Türk Lirası,

k) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene beşbin Türk Lirası,

1) 25 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası, altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

m) 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası,

n) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası, idari para cezası verilir.

(2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

Cezalar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü' nce verilecek 6331 sayılı Kanun'da belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü'nce verilecektir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenebilecek. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilecektir.

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property