Araç Değer Kaybı


Meydana gelen trafik kazasında hasar gören motorlu aracın bu hasar nedeniyle piyasa değerinde oluşan azalma olarak ifade edilebilir.

Bir örnekle açıklayacak olursak; daha önce hasar görmemiş bir aracın piyasa değeri 50 bin TL iken, karışmış olduğu bir kazada hasarlanması durumunda aracın piyasa değerinin 45 bin TL‘ye düştüğü varsayılırsa, aradaki 5 bin TL’lik fark araç değer kaybı olarak tanımlanır.

Kazada kusuru bulunmayan sürücünün araç değer kaybını karşılayacak taraf kazaya neden olan sürücüdür. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

Araç Değer Kaybını Talep Edebilme Şartları:
 1. Araçta Değer Kaybı oluşturacak maddi hasarın meydana gelmiş olması,
 2. Meydana gelen kazada %100 kusurlu bulunmuş olmamak,
 3. Kazanın son 2 yıl içerisinde meydana gelmiş olması.
Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperlerince yapılabileceği belirtilmiştir.

Araç değer kaybı hesaplanmasında mutlak ve zorunlu bir formül bulunmamakla birlikte, uygulamada en sağlıklı ve yargı mercilerince itibar edilen araç değer kaybı hesaplanma şekline göre;

Araç değer kaybı hesaplanacak aracın;

* Hasar geçmişi ve niteliği

* Kilometresi

* Marka ve model bilgisi, aracın donanımı,

* Aracın yaşı/Üretim yılı

* Kaza öncesi nakit değeri

*Trafiğe çıkış tarihi    

**Onarım yeri,

**Hasarlanma şekli,

**Plastik parça istisnaları vb.  pek çok faktör dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davalarında Zamanaşımı Süresi:

Araç dğer kaybı tazminatı taleplerinde zamanaşımı süresi 2 yıldır. 2 yıl içinde aracınızla yapmış olduğunuz kazalara ilişkin meydana gelen değer kaybı zararınızı talep edebilirsiniz.

Hasarlanan araçlarda oluşan değer kaybı zararı Yargıtay’ın son yıllardaki kararları uyarınca ‘gerçek zarar’ kapsamında değerlendirilmekte ve kazaya sebebiyet veren bir diğer ifade ile kusurlu aracın trafik sigortası ile birlikte araç sahibi ve sürücüsü müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

Kaza nedeniyle araç değer kaybına uğrayan araç tek olmayabilir. Kazada sorumluluğu bulunan kişilerin aracında da değer kaybı meydana gelebilir. Ancak trafik sigortası tek bir kişinin araç değer kaybını karşılar, bu kişi kazada sorumluluğu bulunmayan veya sorumluluk oranı az olan kişidir. Kazaya neden olan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır.

Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında; genellikle kasko poliçeleri, onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını teminat altına almaz. Bu nedenle de kasko sigortasından talepte bulunulamaz. Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir.

Bu doğrultuda, aracınızda meydana gelen değer kaybı miktarı ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından hesaplanarak ‘değer kaybı tespit raporu’ hazırlanmakta ve ilgili kazaya ilişkin hasar evraklarınızla birlikte dosyanız oluşturulduktan sonra kusurlu olan karşı aracın trafik sigortasından, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak(tahkim yoluyla)  tahsil edilebilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası: Türkiye’de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıt sahipleri için zorunlu bir sigortadır. Yaptırılmadığı durumda ağır cezai yaptırımları vardır. Zorunlu olmasının dışında trafik sigortası kazada mağdur olan tarafın haklarını korumayı, zararlarını en aza indirmeyi amaçlar.

Bu noktada kazada mağdur olan şahısların maddi ve manevi hakları vardır. Bu hakları için dava açabilirler. Borçlar Kanunu’na göre mağdur olan kişinin maddi ve manevi tüm haklarını, masraflarını karşılamak zorunludur. Yaşanan kazalarda hak talep edebilmek için kazanın yaşanmasından itibaren belli bir zamana kadar ilgili yerlere kazanın bildirilmesi gerekir. Yani Trafik sigortasında zararların teminat altına alınması için belli bir takım prosedürler vardır. Kazanın oluş tarihinden itibaren belli bir süre içinde durumun ilgililere bildirilmesi gerekir. Aksi durumda zararlar teminat kapsamından çıkar.

1.    Vefat Durumundan Dolayı Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri

Vefat eden kişinin desteğiyle yaşamını sürdürenlerin maddi ve manevi kayıpları, cenaze masrafları karşılanmak durumundadır. Kaza anında ölümün gerçekleşmemesi ve yaralının hastanede vefat etmesine kadar olan süre zarfında, hastane giderleri, yol masrafları da tazmin edilecektir.

2.    Bedensel Zararların Meydana Gelmesi Durumunda

Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri

Bedensel zararlar arasında aşağıdaki durumlar sayılabilir:

  • Kazada kişinin sakat kalması ve bu durumun süreklilik arz etmesi, 
  • Kişinin kaza sonucunda geçici bir süre ile işgöremez durumda olması, 
  • Kaza sonucu kişinin ruhsal bozukluk yaşaması, bu durum geçici ya da kalıcı olabilir, 
  • Mevzuattaki eksiklikten dolayı sakatlık oranının bilinmediği estetik hasarlar, 
  • Kaza sonucu büyük çapta sakatlığı olan kişinin hayatı boyunca bakıma muhtaç olması durumunda bakıcı masrafları,
  • Kişide geçici olarak işgörememezlik durumu varsa bu süre zarfında yardım eden ve bakımını sağlayan kişiye yaptıklarının karşılığının ödenmesi,
  • İyileşme sürecindeki tedavi masrafları, ameliyat giderleri gibi masraflar ve kaza geçiren kişinin yakınlarının yol, yeme-içme, barınma vs. harcamalarının karşılanması, 
 • Kişinin kazada uğradığı sürekli sakatlık durumundan dolayı gelirinin azalması ya da tamamen kaybetmesi durumu söz konusu olmasa bile güç kaybı yaşadığı için maddi ve manevi tazminat hakkı vardır.Kaza geçiren kişinin en yakınları yani anne, baba, eş, çocuk gibi kişilerin de kazadan dolayı yaşadığı şok, ruhsal bozukluk ve kalp krizi gibi durumlardan dolayı maddi ve manevi hakları bulunur. Büyük boyutlu durumlarda tedavi giderleri, kazanç kaybı gibi haller de teminat altında olacaktır.

3.    Kaza Geçiren Kişinin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri

 

 

 

4.    Araç Ve Eşya Hasarından Dolayı Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri

Herhangi bir trafik kazasından aracı ve araçtaki eşyaları zarar gören bir kişi olaydaki kusuru oranında zararını talep edebilir.

Trafik Sigortasında Zaman Aşımı Süreleri

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç hasarlarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. 
  • Araç hasarının dışında kazadan dolayı eğer yaralı ve vefat edenler varsa uzamış (ceza) zaman aşımı uygulanır. Bu süre bir yaralı ya da vefat durumunda 8 yılken, birden fazla olması durumunda 15 yıldır. Her ikisinin de yaşanması durumunda da bu süre yine 15 yıldır. Süreç işleten, sürücü, araç sahibi diye ayrılmaksızın herkesi kapsar. 
  • Trafik kazasındaki yaralanmalardan dolayı açılan manevi tazminat talepleri için de uzamış (ceza) zaman aşımı uygulanır. Bu süre de 5 yıldır. 
 • Yaralanma ve ölüm gibi Güvence Hesabı’na açılacak tazminat davalarında da uzamış (ceza) zaman aşımı geçerlidir. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumundaki maddi zararlar için 2 yıl ve olabilecek her türlü durumda 10 yıldır. Yaralanmalarda 8 ve vefat durumunda 15 yıldır.

 

Burada önemli olan bir nokta da yaşanan olayın trafik kazası sayılıp sayılmadığıdır.

Trafik kazası sayılan bir olay aşağıdaki durumları içermelidir:

 • Kazanın karayolu üzerinde gerçekleşmesi gerekir.  
 • Bir veya birden fazla aracın trafikte hareket halindeyken kazaya karışmış olması gerekir.  
 • Kazadan dolayı yaralıların, vefat edenlerin olması ve maddi kayıpların yaşanması gerekir.  
 • Kazayla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurulabilmelidir.

Bazı kaza türleri aşağıdaki gibidir:

  • İki ya da daha fazla araç çarpışabilir,   
  • Zincirleme kaza yaşanabilir,  
  • Sürücü hatasından ya da yol şartlarından dolayı tek bir araç kaza yapabilir,  
  • Araç taşıdığı yolculara, yayalara, hayvanlara, nesnelere zarar verebilir,  
  • Aracın teknik arızaları kazalara yol açabilir.Trafik sigortası ile herhangi bir kaza yaşamanız durumunda sizin ve 3.şahıslara gelen zararları güvence altına alıyorsunuz.Trafik kazasında mağdur olan taraf karşısındaki sürücüye maddi ve manevi tazminat açabilir. Tazminatın ödenebilmesi için istenen evraklar eksiksiz olarak sigorta şirketine teslim edilmelidir. Evrakların tesliminden sonraki 8 iş günü içinde de tazminat ödenir.
 • Zorunlu olan trafik sigortasının yaptırılmaması aracınızın trafik şube otoparkına çekilmesine neden olurken, maddi ve manevi yorgunlukla geçen trafiğe geri dönme çabaları da can sıkıcı oluyor.
 • Trafik Sigortasında Tazminatın Ödenme Süresi

 

 

Zorunlu trafik sigortası kasko sigortası gibi sürücünün kendisine bağlı olan bir sigorta türü değildir. Sürücü koltuğunda yer alan, araç sahibi herkes trafik sigortasını yaptırmak zorundadır.

Olası hasar durumunda sigortacı üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkında sahiptir. Sigortacının yazılı izni olmadığı takdirde, sigorta ettiren taraf tazminat talebini kabule yetkili değildir ve zarar gören tarafa tazminat ödeme hakkına sahip değildir.

Sigorta Şirketleri;

a.Tazminat ve gider haklarını, kazaya veya zarara ilişkin tespit tutanağı yahut bilirkişi raporunu ve gereken belgeleri ilettiği andan itibaren,

 1. Yaralı olması durumunda ilk yardım, muayene veya yaralanma kaynaklı hastane ve klinik gibi yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerekli kıldığı diğer giderleri, belgeleri ile beraber kendisine başvurma tarihinden başlayarak, 8 iş günü içerisinde sigorta teminat limitlerini baz alarak öder.

Trafik Sigortasında Giderlerin Ödenmesi

  • Araç hasarı halinde; hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse yahut eşdeğer parça ile değiştirilmesi durumu yoksa yeni bir parça ile değiştirilir, 
  • Bu gibi bu durumlar taşıt değerini arttırsa dahi bu fark tazminat miktarına yansıtılamaz, 
  • Dava açılması halinde sigorta şirketi dava masrafları ve avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür, 
  • Tazminatın sigorta bedelini geçmesi durumunda, sigorta şirketi sigorta bedelini tazminat oranına göre öder.
 • Araç Değer Kaybı Kasko Güvencesinde mi?

 

Araç sahibinin yaptırdığı kasko kapsamı içerisinde bütün onarım işlemleri gerçekleşecektir. Aracın onarım masraflarının karşılanması kaskolu araç için bir soru işareti değildir. Hasar geçiren aracın tamiri yapılarak bütün sorunlar giderilmiş olur.

Araç sahipleri, tamir aşamasında fiyata odaklandıkları için araç değer kaybını unutur. Sürücülerin ileride sorun yaşamasına neden olabilecek ‘’araç değer kaybının ayrıntıları ve değer kaybı, kasko ilişkisine dair detayları’’ şöyledir;

Öncelikle araç değer kaybı ile ilgili detaylardan bahsedersek; Araç değer kaybı, hasar nedeniyle tamir gören aracın ikinci el değerindeki maddi düşüşü ifade eder.

Bir hasar alan araçta maddi hasar oluşması durumunda, otomobil aksamlarında değişiklik olabilir. Araç parçası veya herhangi bir aksamın değişimi araç orjinalliğini bozan durumlardır, aracın ikinci el piyasadaki değerini düşüren de bu değişimlerdir.

Aracınız hasarın telafisi için en düzgün şekilde tamir edilse bile araç değer kaybı oluşur. Ayrıca kaza yaşayan ve hasar gören aracın sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekir, hasar TRAMER adı verilen Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’ne de işlenir.

TRAMER üzerinde hasar kaydı bulunan aracın elden çıkarılmak istenmesi durumunda, pazarlık şansı düşer. Neticede ikinci el araç alacak kişiler, başından hasar geçmiş araca yüksek bir teklif vermek bir yana, şüpheyle yaklaşır. İkinci el araç alımlarında herkesin ilk baktığı şey aracın bir hasar geçirip geçirmediğidir. Bu amaçla tramer sorgulamalar yapılır, aracın boyanıp boyanmadığı anlaşılmaya çalışılır

Örneğin; bu aşamada aracın tavanında boya olduğunun fark edilmesi caydırıcı bir durumdur. Aracın tavanındaki boyalar, aracın takla attığı düşüncesini akla getirir ve araç satımında caydırıcı bir durumdur.

Kasko ve Araç Değer Kaybı

Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında; genellikle kasko poliçeleri, onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını teminat altına almaz. Bu nedenle de kasko sigortasından talepte bulunulamaz. Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir. Araç değer kaybı için güvence veren şirketler, bu kaybı karşılayacak, araç sahibi çok daha rahat hareket edecektir. Bu nedenle kasko teklifi alırken teminatlar sorgulanmalıdır.

Kasko sigortası, kusurlu veya kusursuz olarak bakılmaksızın sürücülerin yaşadıkları hasarı kısa sürede atlatmasına yardımcı olur. Yaşanan kazalarının minimum hasarla atlatılması için çalışan sigorta şirketleri, araç kasko ürünleri içerisinde hasar hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerden biri de kasko sigortalarında ilave bir güvence olarak verilen ikame araç teminatıdır. Kaskonuz kapsamında alabileceğiniz diğer teminatları belirtirsek;

Kasko Sigortası Teminatları ve Teminatların Kapsamı

Kasko sigortasının ana teminatları çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma dışında diğer pek çok riske karşı aracınızı koruyacak teminatları barındırır. Bu teminatlardan isim olarak sıklıklı bahsetsek, bahsedilse de her bir teminat kendi için pek çok şeyi barındırır.

Kasko Sigortası Teminatlarının İçerikleri

Ferdi Kaza Teminatı

Ufak bir prim farkı ile vefat yahut kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan sürücü veya yolcuları güvene alır. Araçta bulunan kişilerin vefatı üzerine ise kanuni varislerine, kalıcı sakatlığa sebep olması durumunda ise kendilerine tazmin öder.

Deprem Teminatı

Deprem yahut yanardağ püskürmesi gibi durumlarda sigortalı araçta meydana gelebilecek hasarları teminat altına alır.

Sel ve Su Baskını

Araçta sel ve su baskını gibi olaylarda meydana gelen zararları teminat eder.

Terör Teminatı

Kargaşa durumunda önlem almak ve etkileri azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu oluşan zararları karşılar.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

Sigorta sahibi aracın sahibine düşen hukuki sorumluluk trafik sigortası teminatlarını aşıyorsa, kaza halinde üçüncü kişilere verilen zarar zorunlu trafik sigortası limitinin üstündeyse bunun üstünde kalan kısım için kasko sigortası devreye girebilir.

Eskime Teminatı

Eskime teminatı, aracın hasar sonrası tamir edilmesi sırasında değiştirilen hasarlı parçaların yerine yenilerinin, sigorta sahibi tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan takılmasını sağlar.

Kullanım Gelir Kaybı Teminatı

Aracın bir hasar sonrası kullanılmaması halinde kullanılan şehir için taksi ve kiralık araç gibi ulaşım maliyetlerini karşılar.

Yangın Dışında Oluşan Zarar Teminatı

Sigara ve benzeri maddelerin araç içindeki ekipmana teması ile yangın dışında oluşan zararlar bu güvence kapsamına dahildir.

Kilit Sistemi Teminatı

Aracın çalınmaya teşebbüsü sonucunda kilit mekanizmasında değişikliğe gitmesi sebebiyle meydana gelecek maliyetleri güvenceye alır.

Kasko poliçesinin geçerli olduğu süre içinde kaskolu aracın bir arıza yahut kaza geçirmesi durumunda, sigortalıya ikame araç hizmeti verilir. İkame araç teminatı ile amaç; aracın anlaşmalı araç servislerinde tamir edilmesi süresi içinde sigortalının araçsız kalmasının önüne geçmektir.

Poliçenin geçerli olduğu süre zarfında aracın bir kaza geçirmesi veya arızalanması durumunda, sigortalıya ikame araç hizmeti verilmektedir. 

Kasko sigortasındaki tüm teminatlar olduğu gibi ikame araç teminatından da yararlanabilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartların neler olduğunu öğrenmek, olası hasar durumunda teminatı değerlendirmenizi sağlar.

İkame Araç Teminatı ile İlgili Ayrıntılar 

  • Hasarın boyutunu değerlendirmek için gelen Eksper’in görüşü, ikame araç teminatından yararlanıp-yararlanamayacağınızı belirler. Eksper, yaşanan hasarın trafikte emniyetli bir sürüş için engel teşkil etmediği şeklinde bir raporlama yaparsa, ikame araç hizmeti verilmez. Örneğin; araçta çizikler ve göçükler olması veya mini onarım hizmeti alacak olması aracın trafiğe çıkması için engel oluşturmamaktır. 
  • Aracın serviste 24 saati geçeceği durumlarda ikame araç verilir. 24 saatlik süre pazar günleri için hariç tutulur.
  • Hem aracın servisteki süresi, hem de verilecek ikame aracın kullanımı için tamiri gerçekleştirecek servis ve araç hizmeti sunan firmayla beraber eksperin anlaşması gerekir. Tamiri gerçekleştiren servis ve eksper anlaşmaya varamazsa, konu sigorta şirketine iletilir. Anlaşmanın sağlanmasıyla araç tamir edilerek servise bildirilir.
  • Aracın servisteki tamiri belirlenen süreden önce gerçekleşirse, ikame araç iade edilir. 
  • Sigortalıya, yılda en çok 2 kez olmak üzere ikame araç hizmeti verilebilir.
  • İkame olarak verilen araçlar, anlaşmalı olunan kiralık araç firmalarından verilir. Verilen aracın özellikleri, değişkenlik gösterse de sigortalı aracın özelliklerine yakın olmasına dikkat edilir.  
  • İkame aracın temin edilememesi durumunda, sigortalı kendi imkanları doğrultusunda araç temini yapabilir. Aracın sigortalı tarafından temin edildiği durumlarda, fatura karşılığında yahut sigorta şirketi ile anlaşılan günlük tutar üzerinden bir ödeme yapılır. 
  • Sigortalı ikamet ettiği il dışında bir hasar yaşamış ve ikame araç verilmişse, belirlenen süre dolduğunda araç sürekli ikametgahın olduğu ilde teslim edilir.
  • Kiralık araç firmalarından araç kiralandığında mail order formu alınır yahut boş kredi kartı slibi çekilir. İkame aracın iadesi ile bunlar sigortalıya geri verilir. 
  • Araç sahibi belirlenmiş olan süreyi aşarak ikame aracı geç iade ettiyse, bedeli sigortalıdan talep edilir. 
  • İkame araçla köprüden geçişler, otoban kullanımları, trafik cezaları sigortalı tarafından ödenir.İkame Araç Hizmetine Engel Durumlar
 • Bazı durumlarsa ikame araç teminatından yararlanılmasına engel olmaktadır. 

 

  • Kasko poliçesinin kapsamının dışında olan durumlarda ikame araç teminatından yararlanılamaz.  
  • Kazanın dışında olan onarımlar ve araç bakımı için geçen süreler dikkate alınmaz. 
  • Araç kaza dışında bir nedenle kullanılamayacak durumdaysa, ikame araç teminatından faydalanılamaz.Bir kazada karşı taraf hatalı ise sizin açınızdan maddi bir sorun yoktur. Ancak hatalı sürücü siz olduğunuzda hasar maliyetleri cebinizi yakacak boyutlara ulaşabilir. Standart bir kasko poliçesi ile kaza sonucu oluşabilecek zararlar dışında, aracınızı yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüs edilme ile yaşanacak zararlara karşı da güvenceye almış olursunuz. 
 • Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu nedenle sigorta şirketlerine göre değişen farklı teminat kapsamları bulunmaktadır. Örnek olarak, bir şirketin kasko poliçesinde standart olarak verilen sel teminatı, bir başka şirketin kasko poliçesinde ek teminat olarak sunulabilir. Bu durumda da doğal olarak farklı ücretlendirmeler görülebilir.
 • Araç Kasko Sigortasında Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

 

 

Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar

Bütün kasko ödemeleri yalnızca teminat kapsamına dahil olan durumlar için yapılır. Şirketlerin teminatları, kapsamları, limitleri verdikleri hizmetlerin içerikleri birbirinden farklı olsa da kasko sigortası bazı durumlarda ödeme yapmaz. Poliçelere kasko teminatı olarak dahil edilmeyecek durumlar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından “Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları” belgesinde açıklanmakta olup tüm sigorta şirketleri için geçerlidir. 

Bu durumlar:

- Uyuşturucu madde kullanımı ya da Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda içki alınması, 

- Aracı kullanmak için gerekli sürücü ehliyetine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçlarda meydana gelen zararlar,

- Taşıma haddini geçen araçların zararları,

- Aracın rutin bakım hizmetlerini almamış olması, yağsız, susuz kalması, donma, paslanma ve çürümesi nedeniyle meydana gelen zararlar,

- Aracın orijinalliğini bozan, sonradan yapılan değişikliklerden kaynaklanan zararlar,

- Olağanüstü durumlar olarak nitelendirilen, savaş, istila, düşman işgali gibi olaylardan doğacak hasarlar, 

- Nükleer yakıttan veya yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan dolayı doğan zararlar,

- Aracın bir hasar veya zorunluluk nedeniyle taşınması, çekilmesi dışında, taşıtın kendi gücü ile girip çıkabileceği, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında (ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler hariç) uğrayacağı zararlar olarak belirlenmiştir. 

Aracımdaki Ek Aksesuarları Kasko Poliçeme Dahil Ettirebilir miyim?

Özellikle ikinci el araç sahipleri, aracını aldığında bulunan aksesuarları beğenmeyebilir. Ya da bu aksesuarlar bozuk da olabilir. Tamir ettirmek yerine daha performanslı ve zevkine uygun bir model tercih edebilir. Bunu yaparken aldığı yani aksesuarlarının da güvence altında olmasını ister.

Araçtaki orjinal aksesuarların dışındaki ek aksesuarlar kasko teminatları kapsamında değildir. Fakat isterseniz ek teminatla güvence kapsamı altına alabilirsiniz. Böylece beğenerek ve para ödeyerek aldığınız aksesuarlarınızın çalınması ya da zarar görmesi durumda kafanız hep rahat olur.

Aracınızın üzerinde fabrika çıkışında varolan orijinal aksesuarlar teminata dahildir. Poliçe düzenlenmeden bu durumu sigorta şirketine bildirmeniz gerekmektedir. Kasko sigortanız yapılırken ek aksesuarları bildirebilirsiniz. Ek aksesuarlar için ek teminat düzenlenerek kasko kapsamı içinde değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bildirmediyseniz aracınızdaki orjinal olmayan parçalar araç kasko bedelinden düşülmektedir. 

Orijinal olmayan aksesuarları ise marka, tip, seri numarası ve bedel olarak ayrıca beyan ederek poliçe teminatlarınıza dahil ettirebilirsiniz. 

Bunun dışında kasko ek teminatlarından biri olan “eskime payı düşmeme” teminatı ile herhangi bir hasar durumunda aracınızda parça değişimi yapılması halinde değişen parçaların bedeli kasko sigortanız tarafından ödenmektedir.

Kasko Yol Yardım Teminatı

Benzin sızdırması sonucu aracın yakıtsız alması, lastiklerin patlaması veya aracın aniden arızalanması gibi sizi yarı yolda bırakacak durumlar her an her yerde yaşanabilir. Üstelik bu durumlar uzun yolculuklarda yaşandığında daha can sıkıcı bir hal alacaktır. Bu noktada kurtarıcı olacak kasko sigortanızdır. Nasıl mı?

Pek çok sigorta şirketi, öngörülmesi mümkün olmayan durumlarda sürücülerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla kasko ürünlerinde yol yardım paketleri sunmaktadır. Bu paketler, sigorta şirketlerinin politikaları doğrultusunda değişecektir.

Yol yardım teminatının kapsamı, alınan kasko poliçesine göre değişmektedir. Örneğin, bazı yol yardım teminatları sadece ikamet bölgesi içerisinde geçerliyken bazıları ikamet dışında da güvence vermektedir.

İkametgah Sınırları içindeki Yol Yardım Teminatı içerisindekilerden bazıları şunlardır;

 • Aracın bulunulan konumdan alınması veya anlaşmalı araç servislerine götürülmesi gerekiyorsa, bu teminat devreye girer. Ancak bir kaza durumunda değil, aracın servise götürülmesi gerektiğinde kullanılır.
 • Araç anahtarının çalınması, kaybedilmesi gibi nedenlerle araca girilemeyen durumlarda kapı kilidi hizmeti de yol yardım teminatı kapsamında verilmektedir. Hizmet karşılığında yol ve işçilik ücreti de karşılanır. Aracınızın çalınması
 • Lastik patlaması, uzun veya kısa pek çok yolculukta başımıza gelebilecek bir durumdur. Yol yardım teminatı, bu ihtimale karşı da güvence vermektedir ancak bu hizmet sadece işçilik giderlerini içerir. Lastiğin değişimin için oluşan giderler, sigortalı tarafından karşılanır.  
 • Aracın yakıtının bitmesi halinde aracın en yakın akaryakıt istasyonuna götürülmesi de bu hizmetin içerisindedir.
 • Kasko poliçesi koşullarına bağlı olarak gerekli durumlarda ikame araç hizmeti de verilmektedir. Ancak bu hizmetin kasko poliçesine ayrıca dahil edilmesi gerekir. Ayrıca yol yardım teminatı, konaklama ve seyahat hizmetlerini de kapsayabilmektedir. İkame araç hizmetiyle ilgili detaylı bilgi için ''Kaskoda Araç İkame Teminatı'' başlıklı içeriğimize bakabilirsiniz.

İkametgah Adresi Dışında Yol Yardım Teminatı

Araç ikametgah adresi dışında bir yerde çalındıysa veya hasar gördüyse aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

Konaklama Giderleri

Araç o gün içerisinde onarılamayacak durumdaysa, otel giderleri karşılanır.

Geri Dönüş veya Seyahate Devam Giderleri

Araç onarım süresi belirlenmiş süreyi aşıyorsa, geri dönüş veya gidilmek istenen yere varış masrafları karşılanmaktadır.

Kiralık Araç Hizmeti

Yola devam etmek isteyen sürücülere verilen hizmettir. Bu güvence için Sigorta şirketleri belirli bir zaman sınırı koyabilir.

Oto Hırsızlığında Yapılması Gerekenler

Oto Hırsızlığıyla Karşılaştığınızda Yapmanız Gerekenler

  • Arabanızın çalındığını fark ettiğiniz an, en yakınınızdaki karakola gidip durumunu bildirmeniz ya da Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne giderek durumu anlatmanız büyük önem taşıyor. 
  • Aracınızın sigortalıysa 5 gün içinde sigorta şirketinizi de durumdan haberdar etmeniz gerekiyor. Oto hırsızlığında kasko kapsamıyla ilgili “Araç Anahtarı ile Çalınma Durumunda Kasko Ödeme Yapar mı?” yazımızı inceleyin.
  • Karakolda tutanak tuttururken plaka numaranızı yazdığınızdan emin olmalısınız. Arabanız çalındığında ruhsatınız içinde değilse, ruhsatınızın üzerinde yazan şase bilgisini de yazmanız gerekir. 
  • Aracınızın belli başlı özellikleri (herhangi bir yerinde hasar olabilir) varsa, bu özelliklerin de belirtilmesi aracınızın daha kola bulunmasını sağlayacaktır.Kasko sigortası genel şartlarına göre hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine bu durumun bildirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar değerlendirilmeye alınmamakta ve hasar ödemeleri reddedilebilmektedir. Bir Kaza Durumunda Ne Yapmalısınız?  • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir) **Yukarıdaki nedenlerle Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı dolduramadığınız durumlarda YAPMANIZ GEREKENLER:• Kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma karakoluna haber vererek ifade vermeli ve görgü tespit tutanağı tutturmalısınız.• Araç çalışmıyorsa ve kasko poliçenizin asistans hizmeti varsa çekici için asistans şirketini aramalısınız. Kaza zaptı işleminden sonra aracı, anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirmelisiniz. Hasar ihbarını yapabilmek için aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir:• Poliçe fotokopisi,• Alkol raporu,• Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,• Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.Poliçenin özelliklerine göre yapılabilecek bazı kesintiler şunlardır:Poliçe düzenlenirken belli miktarlara kadar olan hasarları sigortalı kendi ödemeyi kabul edip muafiyet indirimi seçmiş ise bu miktar tazminat tutarından düşülerek sigortalıya hasar tazminatı ödenir.Onarım sonucu yenilenen kısımlara takılan yeni parçalar nedeniyle değer artışı oluşur. Çünkü değişen hasarlı parça ya da parçalar eskidir ve yerine “0” yani hiç kullanılmamış parçalar takılmıştır. Sigorta eksperi tarafından da saptanan bu değer artışı sigorta şirketi tarafından size ödenecek tazminat miktarından düşülür.Bu teminata sahip olmanız oluşan her hasardan sonra takılan parçalardan eskime payı kesintisi yapılmasını baştan önleyecektir.İndirimin geri alınmasıPoliçe yaptırırken doğru indirimlere sahip olmanız hasarınızdan kesinti yapılmasını önler.Poliçede aksine bir şart yoksa hasar yapmış aracın değeri ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Hasar sonrasında araç için verilen teminatın poliçede belirtilen teminat miktarına yükseltilmesi için prim karşılığı düzenlenen ek belgeye 'Hasar İkame Zeyili' denir. Bu zeyile ait prim tutarı sigortalıya ödenecek tazminat tutarından düşülür. Poliçenizde hasar ikame teminatı başta alınmış ise bu tür bir kesinti yapılmaz.Hasarsızlık indirimi, kasko poliçenizin primini % 65'e varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir ve sizin tasarruf etmenizi sağlar...En çok karşılaşılan hasarlara göre, hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir:Radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları: Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda, sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirimi bu hasardan dolayı etkilenmez. Bazı şirketlerde ise böyle bir uygulama olmayıp, radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Genel olarak yukarıda bahsetmiş olduğumuz hasar türlerinin dışındaki tüm hasarlar, poliçenin hasarsızlık indirimini bozmakta ve poliçenin hasarsızlık indirim oranını düşürmektedir.
 • Mini hasar: Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama sadece bazı sigorta şirketlerinde geçerlidir. Kimi sigorta şirketleri mini hasar teminatı ile bu tip hasarların poliçe ya da eklerinde yazılı şartlar ve limitlerle karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadır.
 • %100 rücu durumu: Tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlığı bozmayan tek durum % 100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelenmelidir ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.
 • Kasko poliçenizi alırken hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlığı bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.
 • Hasarsızlık İndirimi Nedir, Nasıl Yararlanılır?
 • Hasar tazminatı ödenirken poliçede bulunan indirimler (sürücü indirimi, alarm indirimi, sınırlı süreli kullanım indirimi, askeri personel indirimi, kullanıcı sayısı ve belirli yaşa verilen indirimler vb...) kontrol edilir. Eğer hatalı uygulanan bir indirim tespit edilirse düzenlenen bir ek belgeyle bu indirim geri alınır ve en az indirim oranı kadar kesinti yapılarak sigortalıya hasar ödemesi yapılır.
 •  KDV tenzili uygulaması Hasarlı bir aracın tamiriyle ilgili fatura bedelleri sigortalı gerçek kişi ise KDV kesintisi söz konusu olmadan ödenir. Ancak hasarlı araç sahibi şirket ise KDV bedeli fatura bedelinden düşülerek ödeme yapılır.
 • Poliçede 'Eskime payı düşmeme' teminatı alınmış ise söz konusu eskime kesintisi yapılmayacaktır.
 • Kıymet kazanma tenzili (eskime payı) uygulaması
 • Muafiyet 

Hasar Sonrası Kesintiler Nelerdir?

Hasara ait fotoğraflar,

İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,

Kaza Tespit Tutanağı

*Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir. Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. 

 • • Kazaya başka bir araç da karışmış ise o araca ait trafik poliçesinin fotokopisini ve sürücüsünün ehliyet ve ruhsat fotokopisini almalısınız.
 • • Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalı, kaza zaptı tutturmalı ve alkol raporu almalısınız.
 • • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.  
 • • Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, 
 • • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, 
 • • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, 
 • **DİKKAT!!! Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR.  
 • Kazaya karışan diğer sürücüler ile anlaşmadığınız takdirde veya aşağıdaki hallerde 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber vermelisiniz!.. 
 • Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için 5 iş günü içinde sigorta şirketinize hasar ihbarında bulunmaya özen gösteriniz.
 • Yukarıdaki nedenle hasar ihbar süresine dikkat edilmesi önemlidir. İlk hasarın zamanında sigorta şirketine bildirilerek sigortalı aracın zararının tazmin edilmesi sağlanırsa aracın tamirine ilişkin parça veya işçilik tutarı son hasardan sonra çıkacak tutardan daha az olacaktır. Bu durum sigorta şirketlerine haksız yere bir maliyet yüklediğinden toplu olarak talep edilen hasarlar reddedilmekte ve sadece son hasar ödenmektedir. 

Aracınızda Birden Fazla Hasar Olursa Hasar Tazminatı Alabilir misiniz?

Araç Değer Kaybı; Bir trafik kazası yaşanması durumunda araçlarda meydana gelen hasarlar onarılarak araç eski haline getirilse dahi araç artık kazalı olduğu için aracın ikinci el değeri bu durumda geçmişe göre düşmüş olacaktır.  Bu durum aracın satılmasını zorlaştır ve hasarlı aracın piyasa değeri düştüğü  için maddi değer kaybı yaşatır. 

 

Araçta meydana gelen hasar nedeniyle oluşan değer kaybından kusurlu araca ait zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi kapsamında ilgili sigorta şirketi bu değer kaybını da karşılamak zorundadır.

Araç Değer Kaybı Davası Kime Karşı Nasıl Açılır?

Araçta meydana gelen değer kaybı nedeniyle karşı tarafa ( kazaya sebebiyet veren kişiye ait aracın zorunlu trafik sigortasını yapan sigorta şirketine ) başvurmak gerekmektedi.  Araçta meydana gelen değer kaybının tespitine yönelik  gerekirse öncelikle bir ekpertiz raporu alınması ve akabinde araç değer kaybı davası açılması süreci hızlandıracaktır. Bu davanın hukuki olarak dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemekle yükümlüdür. 

Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz. Ancak bu tür zararları sigorta şirketi değil araç sürücüsü ve işletenine karşı yöneltmek gerekir. Şayet araç kiralık ise ayrıca ulaşım giderlerini de karşı taraftan talep etmeniz mümkündür.  “… kaza günü itibariyle piyasadaki rayiç bedel … TL olan davaya konu aracın kaza sonrası değeri … TL’ye düşmüştür. Kaza tespit tutanağının ilgili sigorta şirketine ibraz edilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle, uğranılan değer kaybı ve sair hususların tazmini talep edilir. ” Bunun için ilgili mahkemeye veya Sigorta Tahkim Komisyonu'na  başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Taleplerinde Zamanaşımı Nedir?

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bahsetmiş olduğumuz zaman aşımı süresi kaza tarihi itibaren başlamaktadır. Şayet son iki sene içerisinde herhangi bir kaza yapmışsanız araç değer kaybı davası açabilmektesiniz. Ancak bu süreyi aşan olaylar zaman aşımına uğrar.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta ekspertizleri tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Yani araç değer kaybı hesaplaması ekspertizlerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, Pazar değeri gibi faktörler esas alınmaktadır.

Mahkemeler öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmektedirler. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasında işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir. Sonuç olarak değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kazada kusurlu olması ve onarım yapılan kısımların kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekmektedir. Çünkü daha önce örnek vermek gerekirse şasi bir onarım gördüyse bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Yani araç daha önce değer kaybı yaşamıştır ve bu durumda ikinci bir değer kaybından söz edilemez. Bunun yanında farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen değişim isteyen parçalar için değer kaybı uygulanmamaktadır.

Yukarıda saymış olduğumuz koşullar bulunmaktaysa ilk olarak değer tespiti yaptırılır. Mahkeme veya Sigorta hakemi daha sonra bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır. Başvuru da bu rapora göre karara bağlanacaktır.

Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Hasar sonrası aşağıdaki haller Değer Kaybı Teminatı dışındadır.

1) Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastk, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamları hasarları,

2) Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar

3) Aracın kaza anındaki rayiç değerinin %25'ini aşan değer kaybı talepleri, (Bu maddede düzenlenen sınır bir araç için talep edilecek toplam değer kaybı limiti olup daha önceden ödenen değer kaybı tazminatları limitten mahsup edilir.)

4) Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler,

5) Çekme Belgeli ve Hurda Belgeli işlemi görmüş araçlar,

6) Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli (bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50'sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri

TRAFİL SİGORTASINDA YÜZDE 200 ZAM!!

Bilindiği üzere 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlayan yeni dönemle poliçelerde teminatlar yükseltilip, kapsam genişletilmesi sonucunda kelimenin tam anlamıyla fiyatlar uçuşa geçti.

Yeni düzenleme ile birlikte kaza yapan yandı. Teminatlar ve ödeme şartları değiştirilince sigorta şirketleri de poliçe fiyatlarına fahiş zam yaptı.

Buna göre Karayolları Zorunlu Trafik Sigortası poliçe fiyatları 287 TL ile 696 TL arasında illere göre farklılık göstermektedir. Sigorta poliçesi en ucuz il Burdur olurken en pahalı il ise Batman olduğu göülmektedir.

Yeni düzenleme sonrasında kaza yapan ve bunun karşılığında hasar ödemesini alan sürücü poliçesini yenilemek istediğinde, karşısına 900 ila 1.000 TL gibi prim ödeme zorunluluğu çıkıyor

İki yıl önce aracına 200 liraya trafik sigortası yaptıran vatandaş artık yaklaşık 2.000 TL ödüyor!!

Zorunlu trafik sigortası yenileyenler büyük zamlarla karşılaşıyor. Üst üste yapılan düzenlemeler vatandaşa zam olarak döndü. Trafik sigortalarında 1 Haziran’da başlayan yeni dönem, primlerin tavan yapmasına neden oldu.

Yapılan düzenleme ile ’eşdeğer parça’ kullanımıyla yapılan onarımlar ve kazalardaki aracın değer kaybından doğan zararlar da artık sigorta kapsamına alındı. Sigorta kapsamındaki genişletme ise primlere direkt yansıdı. Düzenlemeden sonra Zorunlu Trafik Sigortası 2 yılda 10 kat zamlanmış oldu. Yani 2013’de 100 liraya sigorta yaptıran vatandaş 2015’e gelindiğinde 1000 liraya ulaşan ücretlerle karşılaşıyor.

FİYAT KARMAŞASI YAŞANIYOR

Geçtiğimiz yıl 498 liraya zorunlu trafik sigortası yaptıran vatandaş bu yıl 1386 liraya sigorta yaptırmak zorunda kalıyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl 485 lira olan 1975 model aracın sigortası yapılan düzenlemelerden sonra 1386 liraya ulaştı. Aynı araç 2012’de ise 185 liraya trafik sigortası yaptırabiliyordu.

Hatırlanacağı gibi iki yıl önce aracın kayıtlı olduğu şehir, araç sahibinin yaşı ve sigorta geçmişine göre trafik sigortası yapılmaya başlandı. Bu düzenleme ile primler yüzde 50’ye yakın artmıştı.

Sigorta şirketleri arasındaki rekabet aracını sigortalatacak vatandaşların çok farklı fiyat politikalarıyla karşılaşmasına da neden oluyor. Aynı araç için şirketlerin teklif ettiği fiyatlar arasındaki fark beş kata kadar çıkabiliyor. Örneğin, bir firma araca 485 lira fiyat verirken, başka bir firma ise aynı araca 1386 lira 98 kuruş fiyat verdi.

AYNI ŞİRKETTEN FARKLI FİYAT

Vatandaşın kafasını karıştıran uygulama bununla da sınırlı kalmıyor. Aynı şirkete bağlı acentalar bile çok farklı fiyat tekliflerinde bulunabiliyor. Aynı araç için, aynı sigorta şirketine bağlı bir acenta 808 lira 51 kuruş fiyat verirken, bir başka acenta 906 lira 4 kuruş fiyat teklif etti.


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property