‘‘zarar veren komşuya karşı...’’


Antalya, 17 Haziran 2017

‘‘zarar veren komşuya karşı...’’

Komşuluk haklarıyla ilgili yaşanan belirsizlikler, olumsuz olaylar ve  ortaya çıkan  mağduriyetlerin telafisi için yasal haklarımızın neler olduğunu değerlendiren  Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “komşuluk hak ve sınırlarımızı bilmeli, başvurularımızı yasal çerçevede ivedilikle yapmalıyız” dedi. 

Komşuluk, belli bir yöredeki taşınmazlarda oturanlar veya o yörede işyeri olanlar ya da birbirine yakın taşınmazlardan yararlananlar arasındaki ilişkinin tanımlandığı bir kavram olarak nitelendirilir. Bu ilişkiler örf, adet, geleneklere göre ve saygı içerisinde devam etmekle birlikte yasal sorumluluk ve yükümlülüklerle de hüküm altına alınmıştır. 

Komşuluk sınırları ve ilişkisi içerisinde olan, komşusunun verdiği zararlardan dolayı mağdur olanların yasal hükümler çerçevesinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Aksi halde hukuksuz ve gereği gibi hareket etmeyenlerin hem mağduriyetleri artarak devam edecek ve hemde kanunilik ilkesi dışında olmaları halinde fayda sağlayacak bir sonuç almaları da mümkün olmayacaktır.Komşuluk haklarımızla ilgili yasal düzenlemeler ve hükümlere baktığımızda;

  1. A) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın maddesi hükmü uyarınca ‘‘ kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler...’’ 19.maddesinin son fıkrasına göre; ‘‘her kat maliki ana taşınmazında ve diğer bağımsız bölümlere kusuruyla verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur’’ hükmü açıktır.
  2. B) 4721 sayılı 730.maddesine göre; ‘‘taşınmazın kullanılmasından zarar gören veya zarar görme tehlikesi olan kimse durumun eski hale getirilmesini ve zararını isteyebilir’’. Keza 737. maddede; komşuları olumsuz etkileyecek taşkınlıklar men edilmektedir. 738.madde de yine; Malik, kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara, onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır.
  3. C) Türk Borçlar Kanununun 41. maddesine göre; ‘‘Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur’’ hükmü amirdir.

Zarar veren komşu dairenin maliki değil de kiracısı ise, kiracı BK.41. madde delaletiyle doğrudan sorumlu olur. Maliki bu durumda kiracı ile birlikte (müteselsilen) BK.58. maddeye göre kusursuz sorumlu olur. 

Komşusunun haksız eylem ve davranışlarından dolayı mesken yada işyerinde oluşan zararlarından mağdur olanlar, sağlıklı yaşam hakkı ihlal edilenler, can ve mal güvenliği tehdidi altında olanlar vakit geçirmeksizin silsileyle başvuruda bulunmalı ve olumlu bir sonuç alamamaları durumunda da her halukarda Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açmaları gerekmektedir. Davanın zamanaşımı süreleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız eylemlere ilişkin zamanaşımı süreleri uygulanmak gerekecektir ki bu süre (2) ve (10) yıldır(md.72). Mevcut yasalarımızdaki maddelerde ve Yargıtay kararlarında malik, kiracı ve apartman-site yönetimi ile koruyucu ve önleyici tedbirler almaları açısından da kamu kurum ve kuruluşları sorumluluk altındadırlar.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property