Sözleşme Hukuku


SÖZLEŞMELERDE DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER 

İş hayatımızın çeşitli aşamalarında şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma gibi başlıklarla sık sık karşımıza çıkan sözleşmelerle karşılaşır ve bunları imzalarız. 

Sözleşme; tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmayı kararlaştırdıkları hukuki bir işlemdir. 

Sözleşmede her zaman iki taraf bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme ile yükümlülük altına girilen konu; sözleşme süresince ve sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda her iki tarafı da bağlar. 

Usulünce İmzalanmış bir sözleşme hukuki çekişmelerde en kuvvetli deliller arasındadır. 

Sözleşme hazırlarken ve imzalarken dikkat edilmesi gereken noktalar ve Sözleşmede Bulunması Gerekli Unsurlar:

      1. Sözleşmenin Başlığı

 1. Sözleşmenin Tarafları
 2. Sözleşmenin Konusu
 3. Sözleşmenin İmza Tarihi
 4. Tarafların Yükümlülükleri
 5. Ödeme yapılacaksa tutar, para birimi ve ödemenin ne şekilde yapılacağı (nakit, vadeli, senetle vb) ve vadesi
 6. Temerrüde düşmenin sonuçları (Cezai şart, gecikme faizi oranı)
 7. Cezai şart varsa hangi durumda gündeme geleceği ve şekli
 8. Sözleşmeye konu edimlerin ayrıntılı açıklaması (mesela bir taraf ürün satıyorsa bu ürünün tüm özellikleri, adedi)
 9. Sözleşme konusu işin ya da malın teslim ya da ifa şekli, zamanı, yeri,
 10. Garanti Süresi ve Şartları,
 11. Sözleşmenin imza tarihi ve yeri ile nüsha sayısı,
 12. Anlaşmazlıklarda öngörülen çözüm yolları (tahkim vb.) ve yetkili mahkeme,
 13. Sözleşmenin Süresi,
 14. Varsa ekleri
 15. Sözleşmenin feshi şartları ve şekli ile fesih sonrası yapılacaklar.

Sözleşme Hazırlayacaklara ve İmzalayacaklara Tavsiyelerimiz: 

           Aşağıda sayılan maddeleri bir kontrol listesi olarak kabul edebilirsiniz.

 1. Sözleşme imzalarken karşı tarafın imza yetkisini araştırınız. Ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini karşılaştırınız.
 2. Sözleşme ekine imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesini de ekleyiniz.
 3. Şirketlerin imza ile birlikte kaşe de kullanmaları gerekmektedir bunu unutmayınız.
 4. Sözleşmelerin noter önünde yapılması ispat kolaylığı sağlamakla birlikte zorunlu bir husus değildir. (Araç alım satım sözleşmesi gibi bazı sözleşmeler sadece noterlerce yapılmaktadır, bunları taraflar kendi aralarında yapamazlar)
 5. Sözleşmelerde taraf sayısınca nüsha hazırlanmalı ve taraflarda birer nüsha kalmalıdır. Bu nüshalar arasında hiçbir farklılık olmamalıdır.
 6. Sözleşmelerin her sayfası taraflarca ayrı ayrı imzalanmalı ve mühürlenmelidir.
 7. Tarafların Ticari Unvan ve isimleri sicil gazetesindeki veya Nüfus Cüzdanındaki aslına uygun şekilde yazılmalıdır.
 8. Tarafların yükümlülükleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalı, yoruma ve şüpheye meydan bırakılmamalıdır.
 9. Sözleşmeye yazılan rakamlar yazı ile de ayrıca yazılmalıdır.
 10. Daha anlaşılır olması bakımından sözleşme yukarıda sayılanlar gibi çeşitli başlıklardan oluşmalıdır.
 11. Şart olmamakla beraber her sözleşmede kefil veya teminat olması uygun olacaktır.
 12. Yabancı dilde hazırlanmış sözleşmelerin imzalanması söz konusu ise, bunların çevirilerinin sözleşme içeriği konusunda bilgi sahibi tercümanlarca yapılması ve bu tercümelerin incelendikten sonra imzalanması uygun olacaktır. Bu noktada sık yapılan bir hata, sıradan yabancı dil bilen bir kişiye yaptırılan tercümenin yeterli görülmesidir. Oysa bir kredi sözleşmesini çeviren makine mühendisi ne kadar başarılı olacaksa; aynı şekilde bir makine alım sözleşmesinin içeriğini tercüme eden bir iktisatçı da o kadar başarılı olacaktır. Demek istediğimiz bu türlü yabancı metinlerin konunun uzmanlarınca çevirilerinin yapılmasıdır.
 13. Sözleşmenin imzalanmasından sonra elimizde kalan ıslak imzalı nüsha güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmalıdır. Aynı nüshanın bir veya birkaç fotokopisi de çıkarılarak gerekli hallerde fotokopiler kullanılmalı orijinal nüsha üzerinde karalama veya işlem yapılmamalıdır.
 14. Taraflar aralarında anlaştıktan sonra sözleşmeye kanunlara aykırı olmayan her hususun yazılması mümkündür. Bu nedenle diğer tarafın bunun sözleşmeye yazılması mümkün değil veya gerek yok nitelemelerine aldırmadan tüm isteklerinizi sözleşmeye geçirebilirsiniz.
 15. Parasal tutarlarda dövizli işlemler söz konusu ise ödemenin dövizle yapılmaması durumunda esas alınacak kur tespit edilmelidir.
 16. Tedbirli olun sözleşme imzalamadan işe başlamayın, edimi ifa etmeyin!
 17. Sözleşme incelemeyi ve imzalamayı aceleye getirmeyin, ayaküstü sözleşme imzalamayın. Kararınız verdikten sonra da imzalamaktan çekinmeyin.
 18. İş hayatınızın ya da mesleki kariyerinizin başında iseniz sözleşme imzalamadan geleceğinizi etkiyecek imzayı atmadan bir kez daha düşünün ve inceleyin!
 19. Sözleşmeler ekleriyle birlikte bir bütündür. Onların da aynı dikkatle incelenmesi gerekir.
 20. Sözleşmede maddeler arasındaki uyum kontrol edilmeli ve maddeler birbiri hükümlerini geçersiz ya da anlaşılmaz kılacak şekilde düzenlenmemelidir.
 21. Sözleşmenin temel hukuki dayanağı doğru tespit edilmelidir. Örneğin bir bilgisayar yazılım eserini menkul mal kiralaması ve satışı sözleşmesiyle devralarsanız, eser sahibinin haklarını bilmeden devralmış olursunuz.

           KazaMağdurDer Hukuk Danışmanlığı

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property