Aleyhe TEMYİZ


YARGITAY'ın Temyiz Sebebi ile Bağlı Olmadığı, ALEYHE TEMYİZ, Kazanılmış Hak

T.C. YARGITAY

13.CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y  İ L A M I

ESAS NO: 2011/28790

KARAR NO: 2013/2322

Tebliğname No : 6 - 2009/162824

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : .... Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 25/02/2009

NUMARASI : 2006/121 (E) ve 2009/25 (K)

SANIKLAR : .........

SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma

HÜKÜM : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet Savcısı, sanıklar müdafiileri,

Temyiz Sebebi İle Bağlı Olmama, Aleyhe Temyiz, Kazanılmış Hak

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I- 

II- Sanıklar ...... hakkında mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Sanıklar hakkında birden fazla kişi ile birlikte geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan zamanaşımı süresi içerisinde işlem yapılması olanaklı kabul edilmiş; 1412 sayılı CMUK'un halen yürürlükte bulunan temyiz düzenlemeleri uyarınca Yargıtay temyiz sebebi ile bağlı olmadığından ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyizi aleyhe olduğundan 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesi ile ilgili kazanılmış hak oluştuğuna dair ve çalınan eşyanın değeri az olduğundan TCK'nın 145. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamedeki düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Ancak;

  • Sanıkların katılana ait işyerinin duvar dibinde saklanır vaziyette görüldükleri sırada polisin dur ihtarına uymayarak işyerinden çaldıkları 7,00 TL ile kaçtıkları, 24.07.2006 tarihli olay ve yakalama tutanağına göre sanık Ufuk Yıldız'ın zaman zaman gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirdiği ve kesintisiz takip olmadan yakalandığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun tamamlanmış olması dikkate alınmadan, sanıklar hakkında TCK'nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılarak eksik ceza tayin edilmiş olması,
  • Sanıklara isnat edilen mala zarar verme suçunun, suç tarihine göre uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle taraflara uzlaşma teklif edilerek sanıkların hukuki durumunun tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  • Bozmayı gerektirmiş, sanık Emrah Tozlu müdafii, sanıklar Ufuk Yıldız ve Orkan Barut müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 11.02.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.       hukukihaber.net)   21.08.2015

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property