Harç, başa bela olu­yor...


Antalya, 15 Austos 2017

Harç başa bela oluyor...

Kaza Mağ­dur­la­rı Sos­yal Gü­ven­lik ve Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Kö­rük­çü, tü­ke­ti­ci mah­ke­me­sin­de va­tan­daş­la­rın aç­tık­la­rı da­va­lar­da harç pa­ra­la­rı­nı öde­me­dik­le­ri için karşı ta­ra­fın ve­ka­let üc­re­ti­ni üst­len­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın "Tü­ke­ti­ci Hakem He­yet­le­ri Yö­net­me­li­ğin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Yö­net­me­li­ği" geç­ti­ği­miz gün­ler­de Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe girdi. Yö­net­me­li­ğe göre, tü­ke­ti­ci hakem he­ye­ti­ne ya­pı­lan baş­vu­ru­lar şah­sen, avu­kat ara­cı­lı­ğıy­la elden, posta yo­luy­la veya elekt­ro­nik or­tam­da e-Dev­let ka­pı­sın­da­ki tü­ke­ti­ci bilgi sis­te­min­den ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek. 

E-DEV­LET KO­LAY­LI­ĞI 
Yeni yö­net­me­lik hak­kın­da ko­nu­şan Kaza Mağ­dur­la­rı Sos­yal Gü­ven­lik ve Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Kö­rük­çü, e-Dev­let sis­te­min­de ka­yıt­lar­da ak­sa­ma ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, va­tan­daş­la­rın konu hak­kın­da bilgi ve bel­ge­le­re ko­lay­lık­la ula­şa­bi­le­ce­ği­ni ifade etti. Pek çok iş­le­mi va­tan­da­şın kendi ba­şı­na ya­pa­bil­di­ği­ni kay­de­den Baş­kan Kö­rük­çü e-Dev­let uy­gu­la­ma­sı­nın güzel bir sis­tem ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

“KAY­BE­DER­SE VE­KA­LET ÖDER”
Baş­kan Kö­rük­çü, heyet olu­şu­mun­da in­ce­le­me­le­rin has­sa­si­ye­ti veya hu­kuk­çu­la­rın var­lı­ğı ile il­gi­li du­rum­la­rın üst dü­zey­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Üst dü­zey­de ol­maz­sa tü­ke­ti­ci­nin aley­hi­ne ka­rar­lar çı­ka­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Baş­kan Kö­rük­çü, bu gibi du­rum­lar­da tü­ke­ti­ci mah­ke­me­sin­de va­tan­daş­la­rın harca tabii tu­tul­duk­la­rı­nın da al­tı­nı çizdi. Baş­kan Kö­rük­çü, “Pe­şi­nat­la­rı var. Her­kes de bu pa­ra­la­rı ve­re­mi­yor. Me­se­la di­ye­lim ki, va­tan­da­şın 250 TL. da­va­sı var. 160-170 lira peşin harcı ile baş­vu­ru harcı olu­yor. Va­tan­daş ver­mek is­te­mi­yor veya im­ka­nı ol­mu­yor. Bu sefer de da­va­yı kay­be­di­yor. Kay­bet­ti­ği için de karşı ta­ra­fın ve­ka­let üc­re­ti­ni de öde­mek zo­run­da” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“ÜYE OL­SUN­LAR”
En önem­li ko­nu­nun “Va­tan­da­şın akı­bet­le­ri­ni sis­te­me nasıl ak­ta­rı­yor­lar?” ol­du­ğu­na de­ği­nen Baş­kan Kö­rük­çü, geç­miş­te dosya sa­yı­sı fazla ol­du­ğu için in­san­la­rın bek­le­di­ği­ni ifade etti. Baş­kan Kö­rük­çü, “Ben ken­dim­den bi­li­yo­rum. Nor­mal­de 12 ayda so­nuç­lar ce­vap­lan­mak zo­run­da. Eğer ce­vap­lan­maz­sa mev­zu­ata ay­kı­rı karar çık­mış olu­yor. Yani yasal çer­çe­ve­de 12 ay. Ama hız­lan­dı ve süre azal­dı” diye ko­nuş­tu. He­yet­te hu­kuk­çu ol­maz­sa anor­mal so­nuç­lar çı­ka­bil­di­ği­ne dik­kat çeken Baş­kan Kö­rük­çü, bu tü­ke­ti­ci so­run­la­rı aşmak için va­tan­daş­la­rın tü­ke­ti­ci ör­güt­le­ri­ne üye ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. 
 

 http://www.antalyaningundemi.com/?sayfa=4&id=4922

 


antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya havaalanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya flughafen transfer Hatay araç kiralama