Mağ­dur Ta­sa­rı­sı­na Des­tek


Antalya, 10 Ağustos 2017

Mağ­dur Ta­sa­rı­sı­na Des­tek

Mağ­dur Hak­la­rı Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı'nın ya­sa­laş­ma­sı du­ru­mun­da, iş­ve­ren­le­rin en­gel­li işçi ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu­na ben­zer şe­kil­de mağ­dur ça­lış­tır­ma zo­run­lu­lu­ğu da söz ko­nu­su ola­cak. Kaza Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği Ali Kö­rük­çü, “Bu ta­sa­rı­ya katkı sağ­la­ya­ca­ğız” dedi.

Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Mağ­dur Hak­la­rı Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı’nın ya­sal­laş­ma­sı du­ru­mun­da iş yer­le­rin­de mağ­dur ça­lış­tır­mak zo­run­lu hale ge­lecek. An­tal­ya Kaza Mağ­dur­la­rı, Sos­yal Gü­ven­lik ve Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Ali Kö­rük­çü, ta­sa­rı­nın suç­tan do­la­yı mağ­dur olan ki­şi­ler için çı­kar­tı­lan bir yasa ta­sa­rı­sı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, ta­sa­rı­yı olum­lu bul­du­ğu­nu ve katkı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Mağ­dur ki­şi­le­rin zaman zaman ne ya­pa­cak­la­rı­nı bil­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Kö­rük­çü, “O psi­ko­lo­ji ve mağ­du­ri­yet içe­ri­sin­de her­han­gi bir ko­ru­ma al­tın­da ol­ma­dan mağ­du­ri­yet­le­ri ar­tı­yor” dedi.

“ÇÖZÜM BU­LA­MI­YOR­LAR”
Mağ­dur­la­rın ken­di­le­ri için çözüm bu­la­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Kö­rük­çü, daha önce de yü­küm­lü­ler için böyle bir ta­sa­rı çı­kar­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Kö­rük­çü, “Mağ­dur­lar çok geniş bir kav­ram. Fi­zik­sel mi? , Ruh­sal mı? Veya nasıl bir zarar gördü? Açık­ça be­lir­til­me­miş. Bu ne­den­le mağ­du­ri­yet çok geniş bir alanı kap­sı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Do­la­yı­sıy­la ta­sa­rı­ya des­tek olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Kö­rük­çü, ve­ri­lecek des­tek­ler­le il­gi­li mad­de­le­ri de olum­lu bul­du­ğu­nu ifade etti.

“VA­TAN­DAŞ­LAR BİLMİYOR”
Ta­sa­rı ile il­gi­li Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ve der­nek­le­ri dahil olmak üzere mağ­dur­lar için ya­pı­lan ta­sa­rı ya­sa­laş­ma­dan ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Kö­rük­çü, ba­kan­lı­ğa baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Bilgi, tav­si­ye ya da ta­lep­ler ile il­gi­li gö­rüş­me­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de dü­şün­dü­ğü­nü bil­di­ren Baş­kan Kö­rük­çü, “Va­tan­daş­la­rı­mız bu ko­nu­da bilgi sa­hi­bi değil. Biz­ler bile daha yeni yeni ay­dın­la­nı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

“MAĞ­DUR EVLERİ YA­PIL­MA­LI”
Mağ­dur­lar için mağ­dur ev­le­ri ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Baş­kan Kö­rük­çü, mağ­dur­la­ra maddi des­tek­ler ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni de kay­det­ti. Kö­rük­çü, “Şu an bir mağ­dur­lar evi yok. Bi­rey­sel ola­rak be­le­di­ye­le­re baş­vu­ran­lar ha­ri­cin­de mağ­dur­lar evi diye bir şey yok. Bizim se­si­mi­zi du­yur­ma­mız ge­re­ki­yor. Ge­re­kir­se va­li­lik­ler­le ya­zış­ma­lar ger­çek­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Bu ta­sa­rı­ya katkı sağ­la­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. 

 

http://www.antalyaningundemi.com/?sayfa=4&id=4908

 


antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya havaalanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya flughafen transfer Hatay araç kiralama